กุลลิ้มรัตน์ชัย ป., และ อ่อนบุญเอื้อ ธ. “สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 5, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, น. 91-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38634.