นนทะสุด ส. “RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, น. 28-36, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37958.