ปันมา ก. “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่ง”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, น. 106-14, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37743.