สุวรรณรักษ์ ท., และ เชี่ยวโสธร ดูวอล อ. “การใช้ยาในผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, น. 79-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/37740.