หงษ์ชูเวช ย. . “การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 18, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, น. 32-43, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/266906.