อริยะเครือ ศ., และ สุวรรณโคต ก. “การให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า หอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, น. 99-108, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25785.