อ่อนบุญเอื้อ ธ. “บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, น. 26-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25777.