น้ำหอมจันทร์ ธ. “อันตรายของอาร์คไฟฟ้า”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, น. 9-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25775.