คชภูมิ พ., เสรีพัฒนานนท์ อ., และ น้ำหอมจันทร์ ธ. “ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 110-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25731.