ภิรมย์ฤทธิ์ ศ., และ ทินาภรณ์ ส. “การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 30-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25721.