แจ้งกรณ์ ศ. ., และ พัฒนสัมพันธ์ อ. “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 16, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 42-55, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255735.