แจ้งกรณ์ ศ. ., และ ทศนักข์ อ. . “การศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์แบบระบบเติมออกซิเจนใน การบำบัดน้ำเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 16, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 28-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255734.