จาริกสกุลชัย จ., ศิลปรัศมี ร., ราวินิจ พ. ., มณีวรรณะ ณ. ., น้อยเจริญ ร. ., และ ใจมา ส. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 135-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255216.