คณาศรี ธ. ., และ เพรชภักดี จ. . “พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 154-61, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/254087.