ศักดิ์เพชร น., หับเจริญ ก. ., และ หนูแสง ว. . “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 15, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 114-29, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/249650.