คำสุข ก., เสาเวียง จ. ., ล้านภูเขียว บ. ., อ้นองอาจ ป. ., และ ชัยสว่าง ภ. . “ปัจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อภาวะอ้วนในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 172-80, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/246306.