สำรวยรื่น ก., และ ศรีเบญจมาศ น. . “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 15, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 155-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/245803.