หาญยุทธ อ. . “กระบวนการคิด กระบวนการพยาบาล : การนำไปใช้”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 14, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 220-2, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240984.