ปาคำวัง เ. ., คุ้มทรัพย์ ก. ., และ ทิมศร เ. . “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 14, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 24-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240508.