วสีวีรสิว์ ว. ., จันทรโมลี ส., วิเศษแก้ว ศ., และ ศรีลาธรรม ท. . “พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 14, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 58-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240262.