ชูประดิษฐ์ ส., เขียนงาม น., และ สมนาศักดิ์ อ. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 173-87, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231767.