เดชจิรมณี ช., ขันทะวงค์ พ., มินาบูลย์ ณ., และ ต้นดี ท. “หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 119-31, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231560.