วงษ์สกุล อ. “บทบาทของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 59-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231515.