จันทร์สวัสดิ์ บ. “AVIATION WEATHER”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 320-2, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/208772.