หมายมั่น ฐ., ทองมาก ช., และ ทีฆทรัพย์ ส. “การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 83-99, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207894.