รอดเข็ม ร., และ ไชยประสิทธิ์ ส. “สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 36-45, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207729.