รงค์ทอง อ., และ คำสอน ส. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), ปี 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 147-58, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/177154.