[1]
S. Charoensuk และ A. Sriprasert, “การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”, EAU Heritage Sci., ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 225–235, ธ.ค. 2016.