[1]
P. To-on, J. Pansuwan, และ S. Uttra, “การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด”, EAU Heritage Sci., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 99–107, ส.ค. 2016.