[1]
เวศพันธุ์ ธ., ทองสุวรรณ ฐ., น้ำหอมจันทร์ ธ., คงทวี ป., และ บ้านนบ ส., “การทดสอบศักยภาพกังหันลมแบบซ้อนใบ”, EAU Heritage Sci., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 84–87, ส.ค. 2015.