[1]
สะรุโณ ย., “ทำบัญชีให้เป็น เห็นเงินออม”, EAU Heritage Sci., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 41–47, ส.ค. 2015.