[1]
แสนทวี ล., “การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 117–137, Aug. 2015.