[1]
บุ้งจันทร์ ณ., “การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 109–116, Aug. 2015.