[1]
สะและน้อย ก., “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 94–102, Aug. 2015.