[1]
หัสโรค์ ก., “กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 60–67, Aug. 2015.