[1]
บุญสม ธ., “Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth”, EAU Heritage Sci., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 46–59, ส.ค. 2015.