[1]
มาลัยวงศ์ ค., “แบบจำลองความสามารถในการสอน”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, Aug. 2015.