[1]
อุปถัมภ์ พ., “ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ”, EAU Heritage Sci., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 76–82, ส.ค. 2015.