[1]
ตั้งตรงจิตร ภ., “การพัฒนาระบบการขนส่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม”, EAU Heritage Sci., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 64–75, ส.ค. 2015.