[1]
รอดประเสริฐ ป., “ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก”, EAU Heritage Sci., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 25–38, ส.ค. 2015.