[1]
ยุทธศิลป์ ว., “การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย”, EAU Heritage Sci., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 16–24, ส.ค. 2015.