[1]
ขำฤกษ์ จ., “มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ”, EAU Heritage Sci., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 110–125, ส.ค. 2015.