[1]
มูลงาม น., “ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย”, EAU Heritage Sci., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 95–109, ส.ค. 2015.