[1]
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ว., “แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย”, EAU Heritage Sci., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–9, ส.ค. 2015.