[1]
จันทนา ส., “นวัตกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกในประเทศไทย: ผลการดำเนินงาน”, EAU Heritage Sci., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 19–26, ส.ค. 2015.