[1]
กุลลิ้มรัตน์ชัย ป. และ อ่อนบุญเอื้อ ธ., “สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI”, EAU Heritage Sci., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 91–98, ส.ค. 2015.