[1]
นนทะสุด ส., “RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต”, EAU Heritage Sci., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 28–36, ส.ค. 2015.