[1]
ปันมา ก., “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่ง”, EAU Heritage Sci., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 106–114, ก.ค. 2015.