[1]
สุวรรณรักษ์ ท. และ เชี่ยวโสธร ดูวอล อ., “การใช้ยาในผู้สูงอายุ”, EAU Heritage Sci., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 79–86, ก.ค. 2015.