[1]
แพทย์รังสี น., “การเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาการบิน”, EAU Heritage Sci., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 38–44, ก.ค. 2015.